• ks.bukowinski@gmail.com
 • 530 740 323
Statut

Statut Stowarzyszenia imienia Księdza Władysława Bukowińskiego „OCALENIE”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie im. Księdza Władysława Bukowińskiego „OCALENIE”” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

Art. 2.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kraków. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z prawami tam obowiązującymi.

Art. 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

Art. 4.

Stowarzyszenie jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako takie podlega odpowiednim przepisom prawa kanonicznego, w szczególności zaś kan. 298-311 oraz 321-329 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Art. 5.

Stowarzyszenie jest organizacją katolicką w rozumieniu art. 35 Ustawy z dnia 17. maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6.

Stowarzyszenie posiada kanoniczną prywatną osobowość prawną nadaną mu przez Arcybiskupa Krakowskiego i podlega nadzorowi władzy kościelnej, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

Art. 7.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

Art. 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

a) troska o kult Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego,

b) modlitwa za osoby duchowne,

c) pomoc katolickiej Polonii na wschodzie i repatriantom ze wschodu,

d) inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie działalności w dziedzinie upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, katolicyzmu oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

e) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

f) promocja i organizacja wolontariatu.

Art. 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. wspólnotowe i indywidualne odmawianie modlitw o beatyfikację Sługi Bożego ks. Władysława Bukowińskiego oraz zamawianie Mszy świętych w tej intencji,
 2. organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i spotkań o Słudze Bożym,
 3. wydawanie publikacji książkowych i czasopism,
 4. organizowanie rekolekcji, dni skupienia, oraz spotkań środowiskowych i zajęć dydaktyczno-wychowawczych promujących działalność statutową,
 5. pomoc w prowadzeniu procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego,
 6. duchową troskę o katolików Wschodu,
 7. utworzenie i prowadzenie izby pamięci poświęconej Słudze Bożemu,
 8. przekazywanie informacji o Słudze Bożym i procesie kanonizacyjnym opinii publicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu,
 9. organizowanie wystaw i imprez kulturalnych mających na celu krzewienie polskości,
 10. tworzenie warunków sprzyjających adaptację w Polsce repatriantom ze wschodu,
 11. przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej dla Polonii na wschodzie.

2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

3. Stowarzyszenie przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na finansowanie działalności statutowej.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

Art. 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

Art. 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały.

Art. 12.

Członkowie zobowiązani są do:

a) popierania i czynnego realizowania celów Stowarzyszenia,

b) postępowania zgodnie ze statutem, regulaminem Stowarzyszenia i uchwałami Stowarzyszenia.

Art. 13.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) do biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia,

c) uczestniczyć we wspólnych spotkaniach wyjazdach, zjazdach, rekolekcjach,

d) korzystać ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd.

Art. 14.

1. Członkostwo ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wykluczenia członka przez Zarząd,

c) śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,

2. Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd.

3. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1. pkt b) może nastąpić z powodu:

a) łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

b) notorycznego zaniedbywania udziału w pracach Stowarzyszenia.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

Art. 15.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

Art. 16.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

Art. 17.

Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz na rok. Może być również zwołane nadzwyczajne Walne Zebranie z inicjatywy 1/3 ogółu członków lub na żądanie Komisji Rewizyjnej.

Art. 18.

Do uprawnień Walnego Zebrania należy w szczególności:

a) ustalenie głównych kierunków działania,

b) wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c) zatwierdzenie sprawozdań finansowych,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi.

Art. 19.

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zebraniu członków Stowarzyszenia. W sprawach nierozstrzygniętych decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Art. 20.

W skład Zarządu wchodzi od 3 do 5 członków Stowarzyszenia.

Art. 21.

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

c) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

d) sporządzanie planów pracy i budżetu.

Art. 22.

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są łącznie podpisy Prezesa i jednego z członków Zarządu.

Art. 23.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 wybranych przez Walne Zebranie członków i jest powoływana dla sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Art. 24.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrolowanie działalności Zarządu,

b) wnioskowanie w przedmiocie zatwierdzania przez Walne Zebranie sprawozdań finansowych Zarządu i udzielania Zarządowi absolutorium.

 1. Komisja rewizyjna jest odrębnym od Zarządu organem i nie podlega mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej ani nadzoru.

Art. 25.

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Art. 26.

Stowarzyszenie posiada asystenta kościelnego mianowanego przez Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Zadaniem asystenta kościelnego jest opieka religijno-duchowa nad członkami Stowarzyszenia.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia

Art. 27.

Środki na realizację celów Stowarzyszenia pochodzą z:

a) ofiar pieniężnych,

b) zapisów, spadków, darowizn,

c) dochodów z imprez.

Art. 28.

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym.

Art.28a

Zabrania się :

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych

dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu

statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Art. 29.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zebraniu.

Art. 30.

Każda zmiana statutu do wejścia w życie wymaga zatwierdzenia Arcybiskupa Krakowskiego.

Art. 31.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. W braku określenia przeznaczenia majątku, majątek staje się własnością Archidiecezji Krakowskiej, która przekaże go innym stowarzyszeniom wiernych realizującym podobne cele. Powyższe zasady stosuje się także w wypadku zniesienia stowarzyszenia w trybie przewidzianym przez kan. 326 Kodeksu Prawa Kanonicznego.